МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 276 від 15 березня 2023 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня № 519/39575

Про затвердження
Порядку прийому на навчання
для здобуття вищої освіти в 2023 році

Відповідно до підпункту 23 пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення», статей 13, 44 Закону України «Про вищу освіту» НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, що додається.
 2. Керівникам закладів освіти всіх форм власності і сфер управління під час затвердження правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти забезпечити дотримання вимог Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженого цим наказом.

 3. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.

 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т. в. о. Міністра                             Андрій Вітренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
15 березня 2023 року № 276

ПОРЯДОК
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

І. Загальні положення

 1. Цим Порядком керуються суб’єкти освітньої діяльності всіх форм власності та сфер управління, які здійснюють прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії/доктора мистецтва (далі — заклади вищої освіти).
 2. Підставою для оголошення прийому на навчання є ліцензії Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності на рівні (рівнях) вищої освіти, за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання на певному рівні вищої освіти, та правила прийому, які затверджено відповідно до закону та цього Порядку (далі – Правила прийому).

 3. Прийом на навчання здійснюється закладами вищої освіти на конкурсній основі.

 4. Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія — робочий орган закладу вищої освіти. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію закладу вищої освіти, розробленим з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу вищої освіти оприлюднюється на його офіційному вебсайті.

Керівник закладу вищої освіти забезпечує дотримання законодавства України, зокрема цього Порядку, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для відповідного наказу та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 1. У цьому Порядку терміни вжито в таких значеннях:
 • адресне розміщення бюджетних місць надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на підставі його конкурсного бала;
 • відкрита конкурсна пропозиція — конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням у кожному закладі вищої освіти визначається під час адресного розміщення бюджетних місць у межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі, якщо кількість осіб, які можуть бути рекомендовані до зарахування під час адресного розміщення бюджетних місць, є меншою, ніж кваліфікаційний мінімум державного замовлення;
 • вступ на основі (основа вступу) — раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або освітній ступінь та відповідний рівень Національної рамки кваліфікацій (далі — НРК), на основі якого здійснюється вступ для здобуття ступеня вищої освіти (повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) (далі — ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра — 5 рівень НРК (далі — НРК5), освітнього ступеня бакалавра — 6 рівень НРК (далі – НРК6), освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) — 7 рівень НРК (далі — НРК7));
 • вступне випробування — оцінювання підготовленості вступника, що відповідно до цього Порядку може проводитися у формі національного мультипредметного тесту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, а також очно та/або дистанційно (за рішенням закладу освіти; для осіб, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території — за зверненням вступника) у формі вступного іспиту для іноземців, співбесіди, конкурсу творчих та/або фізичних здібностей, фахового іспиту, а також вступного іспиту з іноземної мови, спеціальності, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень у разі вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, за результатами якого виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком не менше ніж в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»);
 • вступний іспит для іноземців — форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або декількох предметів, навчальних дисциплін або спеціальності (іноземці та особи без громадянства, які складають вступний іспит для іноземців, не складають інших вступних випробувань);
 • вступник — особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;
 • заява на участь у вступних випробуваннях — запис, що вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — ЄДЕБО) в електронній формі, заповненій вступником — онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або закладом освіти на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі;
 • заява на участь у конкурсному відборі до закладу освіти (далі — заява) — запис, що вноситься до ЄДЕБО в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або закладом освіти на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі, та містить відомості про обрані ним заклад освіти, конкурсну пропозицію та встановлену вступником пріоритетність заяви (в разі її використання);
 • єдине фахове вступне випробування (далі — ЄФВВ) — форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття ступеня магістра з відповідної спеціальності / відповідних спеціальностей, яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;
 • єдиний вступний іспит (далі — ЄВІ) — форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;
 • кваліфікаційний мінімум державного замовлення — мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована для зарахування на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць;

квота для іноземців — визначена кількість бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:

 • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
 • осіб з посвідченням закордонного українця, які не проживають постійно в Україні;

квота-1 — визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі ПЗСО, НРК5, НРК6 та НРК7 що мають право на вступ на основі співбесіди (крім осіб, які мають право на квоту-2), та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

квота-2 — визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі ПЗСО та НРК5, місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року задекларовано (зареєстровано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року;

 • конкурс творчих та/або фізичних здібностей (далі — творчий конкурс) — форма вступного випробування для вступу на основі ПЗСО та НРК5, яка передбачає демонстрацію та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, наведеного у додатку 1 до цього Порядку, і проводиться в межах одного дня (результат оцінювання оприлюднюється не пізніше наступного дня);
 • конкурсна пропозиція — пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, певну освітню програму (декілька освітніх програм в межах спеціальності), форму здобуття освіти, основу вступу, строк навчання, із зазначенням форми вступного випробування (якщо передбачено) та вимог до структури і змісту мотиваційних листів вступників. Розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію (далі — широкий конкурс). У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітніх програм тощо, в Правилах прийому зазначаються порядок розподілу здобувачів вищої освіти між освітніми програмами та строки обрання здобувачами таких програм (не раніше завершення першого року навчання на основі ПЗСО, не раніше п’яти місяців після початку навчання в інших випадках). Заклад вищої освіти самостійно формує конкурсні пропозиції та вносить їх до ЄДЕБО у визначені цим Порядком строки. Назви конкурсних пропозицій формуються державною мовою без позначок та скорочень і можуть дублюватися англійською мовою;
 • конкурсний бал — оцінка досягнень вступника, яка розраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до цього Порядку та Правил прийому;
 • конкурсний відбір — процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів, пріоритетностей, мотиваційних листів відповідно до цього Порядку (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);
 • максимальний обсяг державного замовлення — максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного замовлення;
 • мотиваційний лист — викладена вступником письмово (відповідно до визначених закладом вищої освіти вимог до структури та змісту мотиваційного листа) інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію;
 • національний мультипредметний тест (далі — НМТ) — форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання результатів навчання з двох навчальних предметів основного блоку (українська мова, математика) та одного навчального предмету додаткового блоку (історія України, або іноземна мова (англійська, або німецька, або французька, або іспанська), або біологія, або фізика, або хімія за вибором вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;
 • небюджетна конкурсна пропозиція — конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для вступу за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);
 • особистий електронний кабінет вступника — вебсторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу освіти та контролює її статус;
 • право на зарахування за квотами — право вступника щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до цього Порядку;
 • презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень — форма вступного випробування, що може бути передбачена під час вступу для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника;
 • пріоритетність — визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі адресного розміщення бюджетних місць; заклад вищої освіти в Правилах прийому може передбачати встановлення локальних пріоритетностей для вступу в інших випадках з обов’язковим оприлюдненням порядку їх застосування;
 • рейтинговий список вступників — список вступників, впорядкований за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію з урахуванням джерела фінансування, що формується відповідно до цього Порядку та Правил прийому;
 • співбесіда — форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного, двох або трьох предметів (складових, дисциплін) у передбачених цим Порядком випадках;

статус заяви — параметр заяви, поданої в електронній або паперовій формі, що встановлюється закладом освіти в ЄДЕБО. Статуси заяви, поданої в електронній формі, також відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Параметр «Статус заяви» може набувати таких значень:

 • «Зареєстровано в ЄДЕБО» — підтвердження факту подання заяви до обраного вступником закладу освіти;
 • «Потребує уточнення вступником» — заяву прийнято закладом освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням заяві цього статусу заклад освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;
 • «Зареєстровано в закладі освіти» — заяву прийнято закладом освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;
 • «Відмовлено закладом освіти» — зареєстровану заяву вступника не допущено до участі у конкурсному відборі або у вступних випробуваннях на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння заяві цього статусу заклад освіти зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» — подана заява вважається такою, що не подавалась. Цей статус присвоюють заяві, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником». При цьому вступник має право подати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» — подана заява, в якій встановлено пріоритетність, скасована вступником в особистому електронному кабінеті після присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до дати закінчення подання заяв. При цьому вступник втрачає можливість подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано закладом освіти» — подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • «Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)» — подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо вступника включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням;
 • «Допущено до конкурсу» — власника зареєстрованої заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за державним або регіональним замовленням, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» — власника зареєстрованої заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Статус присвоюється у таких випадках:

 • вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Порядку прийому;
 • вступник у встановлені строки не виконав вимог Порядку прийому для зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 • вступника зараховано за іншою заявою на навчання за державним або регіональним замовленням, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним ) замовленням)» — вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням. У разі присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник повинен виконати вимоги для зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)» — вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за державним або регіональним замовленням у зв’язку з невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням. При присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» — вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. У разі присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» — вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням. При присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)» — наказом про зарахування вступника зараховано до закладу освіти на навчання за державним або регіональним замовленням;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» — наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 • «Скасовано зарахування» — скасовано зарахування вступника до закладу освіти;
 • технічна помилка — помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • чергова сесія реєстрації заяв — період реєстрації заяв та документів, визначений Правилами прийому закладу освіти, від п’яти до чотирнадцяти календарних днів;
 • фаховий іспит — форма вступного випробування для вступу на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;
 • фіксована конкурсна пропозиція — конкурентна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць (загальний обсяг державного (регіонального) замовлення) для навчання за державним або регіональним замовленням;
 • широкий конкурс — сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними та приватними закладами вищої освіти сукупного обсягу (суперобсягу) бюджетних місць від усіх державних замовників для прийому вступників на місця навчання за державним замовленням на певну галузь знань (міжгалузеву, підгалузеву групу), спеціальність (предметну спеціальність, спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції.

Термін «ваучер» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про закордонних українців».

Терміни «тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія)», «адміністративна межа», «лінія зіткнення» вжито в значеннях, наведених в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту»«Про вищу освіту».

ІІ.   Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

 1. Для здобуття вищої освіти приймаються:
 • вступники на основі ПЗСО — для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування;
 • вступники на основі НРК5 — для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування зі скороченим строком навчання з урахуванням вимог стандартів вищої освіти до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності та обсягу кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
 • вступники на основі НРК6 або НРК7 — для здобуття ступеня магістра;
 • вступники на основі НРК7 — для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва (в асистентуру-стажування).

Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, за якими здійснюється прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ПЗСО або НРК5 з відповідної спеціальності наведено у додатку 2 до цього Порядку. Заклади вищої освіти можуть здійснювати прийом на навчання за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 226 «Фармація, промислова фармація» для здобуття ступеня магістра також на основі НРК6, НРК7, за спеціальністю 222 «Медицина» для здобуття ступеня магістра також на основі НРК6, здобутого за спеціальністю 223 «Медсестринство».

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 082 «Міжнародне право», 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 223 «Медсестринство» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6, НРК7 зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 225 «Медична психологія» здійснюється прийом на навчання на основі НРК5, НРК6 зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» або 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 227.1 «Фізична терапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» або за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація). На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціалізацією 227.2 «Ерготерапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 за спеціальностями 227 «Фізична терапія, ерготерапія» чи 016 «Спеціальна освіта» або за напрямами 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація) чи 6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)».

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги повинні бути виконані до початку другого року навчання, але не пізніше періоду проведення атестації здобувачів.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання.

Вступникам на основі НРК3 заклад вищої освіти може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямувань) (за відсутності стандарту — не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на навчання зі скороченим строком навчання. Для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на навчання зі скороченим строком навчання.

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ПЗСО або НРК5, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі ПЗСО або НРК5 за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.

 1. Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, та на міждисциплінарні освітні (освітньо-наукові) програми, які відповідають Вимогам до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм, затвердженим наказом Міністерства освіти у науки України від 01 лютого 2021 року № 128 «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2021 року за № 454/36076.
 2. Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі – наказ № 271).

 3. Особливості прийому на навчання за  освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби визначаються Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.

 4. Прийом на навчання за державним замовленням до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти здійснюється відповідно до Правил прийому, затверджених керівниками цих закладів за погодженням з державними органами, до сфери управління яких вони належать, без дотримання інших вимог цього Порядку. Усі інші вимоги та порядок проведення конкурсу визначаються Правилами прийому до цих закладів.

 5. Прийом на навчання до аспірантури (ад’юнктури) здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

 6. Прийом на навчання до творчої аспірантури та асистентури-стажування здійснюється відповідно до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 865.

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

 1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:
 • за рахунок видатків державного бюджету у державних та приватних закладах вищої освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах вищої освіти (регіональне замовлення);
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії);
 • за ваучерами.
 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету в закладах вищої освіти, які дотримуються законодавства про формування та розміщення державного (регіонального) замовлення.

Особи можуть здобувати ступінь магістра на основі НРК7, який здобутий за кошти державного або місцевого бюджету, виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу.

 1. Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) (з урахуванням вимог абзаців шостого-десятого пункту 1 розділу ІІ цього Порядку), за умови успішного проходження вступних випробувань. Заклад вищої освіти у Правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових освітніх компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей знань. Фінансування навчання за державним або регіональним замовленням здійснюється в межах строку навчання за навчальним планом відповідної освітньої програми.
 • Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. Ця вимога не застосовується до учасників бойових дій та прийому на навчання курсантів до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

 • Навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі ПЗСО або НРК5 вважається навчанням одночасно для здобуття ступенів бакалавра та магістра відповідно до пункту 1 розділу ІІ цього Порядку.

  1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних, приватних та комунальних закладах вищої освіти:
  • якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
  • якщо вони вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
  • якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

  Відповідно до пункту 30 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800, заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів за державним (регіональним) замовленням, можуть надавати направлення на навчання за державним (регіональним) замовленням педагогічним (науково-педагогічним) працівникам закладів освіти та науково-методичних установ за заочною або вечірньою формою здобуття освіти в межах вакантних місць відповідної спеціальності (спеціалізації) та курсу (року навчання), крім першого, в разі відсутності на них здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб і мають право на переведення на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до законодавства.

  1. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.
 • Особи, які здобувають вищу освіту, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

 • Не допускається одночасне навчання за двома чи більше освітніми програмами за державним або регіональним замовленням.

  1. Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного або регіонального замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000. Обмеження щодо переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 10 розділу VIII цього Порядку.
 • Прийом на навчання вступників за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за державним або регіональним замовленням для здобуття ступеня молодшого бакалавра за всіма формами здобуття освіти, а також для здобуття ступенів бакалавра, магістра за заочною формою здобуття освіти не проводиться. Відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції за цими спеціальностями за зазначеними рівнями та формами здобуття вищої освіти не формуються, зарахування (переведення) на навчання на місця за державним (регіональним) замовленням не проводиться.

 • IV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення, розміщення державного (регіонального) замовлення

  1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

  Прийом на навчання за державним або регіональним замовленням на міждисциплінарні освітні програми початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за галуззю знань або за групою з двох спеціальностей, що належать до однієї або двох галузей знань, здійснюється на одну з цих спеціальностей за вибором закладу вищої освіти. Прийом на навчання на небюджетні конкурсні пропозиції на інші міждисциплінарні освітні програми початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти здійснюється на одну з їх спеціальностей (спеціальностей однієї з їх галузей знань) за вибором закладу вищої освіти, для вступу на яку передбачене вступне випробування у формі НМТ або творчого конкурсу (на одну з спеціальностей за вибором закладу вищої освіти, якщо НМТ або творчий конкурс передбачені для обох спеціальностей або не передбачені для жодної з них). Прийом на навчання на міждисциплінарні освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється на ту з них, для вступу на яку передбачене вступне випробування у формі ЄФВВ (на одну зі спеціальностей за вибором закладу вищої освіти, якщо ЄФВВ передбачене для обох спеціальностей або не передбачений для жодної з них).

  1. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на рівні, спеціальності (галузі знань) та форми здобуття вищої освіти, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.

  Формування та розміщення державного та регіонального замовлення може здійснюватися за предметними спеціальностями та спеціалізаціями відповідно до Переліку наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення (додаток 3).

  Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації, міждисциплінарні освітні програми) та форми здобуття вищої освіти, визначені рішенням регіонального замовника для кожного закладу вищої освіти.

  Прийом на навчання за державним та регіональним замовленням можуть здійснювати заклади вищої освіти, які здобули ліцензію на провадження освітньої діяльності на певному рівні вищої освіти та/або за певною освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, не пізніше ніж 31 грудня 2022 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб — не пізніше ніж 31 травня 2023 року.

  У територіально відокремлених структурних підрозділах не проводиться прийом на навчання за державним замовленням для підготовки фахівців:

  • на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому / освітньо-творчому) рівні вищої освіти;
  • зі спеціальностей, з яких у тому самому місті або в радіусі 50 кілометрів від нього функціонує заклад вищої освіти державної форми власності, що здійснює підготовку за такою самою спеціальністю.
  1. У межах сформованих у встановленому порядку обсягів державного (регіонального) замовлення розміщення місць у закладах вищої освіти здійснюється на конкурсній основі шляхом:
  • розподілу бюджетних місць за рішенням конкурсної комісії державного (регіонального) замовника;
  • критеріального розподілу бюджетних місць;
  • широкого конкурсу.

  Розміщення державного (регіонального) замовлення здійснюється без проведення конкурсу в разі оголошення прийому на навчання за відповідними рівнем, спеціальністю та формою здобуття освіти одним закладом вищої освіти.

  Розподіл бюджетних місць за рішенням конкурсної комісії використовується при розміщенні державного (регіонального) замовлення для здобуття:

  • вищої освіти за регіональним замовленням;
  • ступеня бакалавра на основі ПЗСО, НРК5 за державним замовленням і спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, а також за спеціалізаціями 014.026 «Угорська мова і література», 014.027 «Румунська/молдовська мова і література», 014028 «Польська мова і література» предметної спеціальності 014.02 «Середня освіта. Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)» та спеціалізаціями 016.02 «Олігофренопедагогіка», 016.03 «Ортопедагогіка», 016.04 «Сурдопедагогіка», 016.05 «Тифлопедагогіка» спеціальності 016 «Спеціальна освіта».

  Критеріальний розподіл бюджетних місць при розміщенні державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України (крім спеціальностей галузей знань, зазначених в абзаці дванадцятому цього пункту) здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 625/32077, з урахуванням таких особливостей: коефіцієнт К4 для відповідних закладів вищої освіти прирівнюється до передбаченого цим Порядком регіонального коефіцієнту; критерій чисельності іноземних студентів розраховується станом на 01 грудня 2021 року або на 01 грудня 2022 року за вибором закладу вищої освіти. Інші державні замовники також можуть використовувати критеріальний розподіл бюджетних місць при розміщенні державного замовлення на підготовку магістрів відповідно до законодавства.

  Розподіл місць між фіксованими конкурсними пропозиціями в разі використання критеріального розподілу бюджетних місць або розподілу бюджетних місць за рішенням конкурсної комісії заклади вищої освіти здійснюють самостійно, якщо такий розподіл не передбачений у рішенні відповідної конкурсної комісії.

  Широкий конкурс використовується при адресному розміщенні місць державного замовлення для здобуття:

  • ступеня молодшого бакалавра на основі ПЗСО, крім зазначених в абзаці восьмому цього пункту спеціальностей та спеціалізацій;
  • ступеня бакалавра (магістра з медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5, крім зазначених в абзаці восьмому цього пункту спеціальностей та спеціалізацій;

  ступеня магістра зі спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».

  Перелік та структура широких конкурсів на рівнях вищої освіти наведені в додатку 4.

  1. Надання вступникам рекомендації до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням у закладах вищої освіти (крім вищих військових навчальних закладах, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти) проводиться за результатами адресного розміщення бюджетних місць, які формуються в ЄДЕБО та відображаються в електронному кабінеті вступника.
 • Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані та відкриті конкурсні пропозиції визначає заклад вищої освіти у межах різниці між обсягом прийому на конкурсну пропозицію та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення, за необхідністю передбаченим резервом для поновлення у ньому або переведення до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою програмою. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного (регіонального) замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного (регіонального) замовлення, переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням списку рекомендованих за цією пропозицією.

 • Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає заклад вищої освіти у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

  1. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти для іноземців для фіксованих та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти та визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного (регіонального) замовника).

  V. Строки реєстрації заяв, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  1. Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників на навчання для здобуття вищої освіти, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник може внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту, для реєстрації заяв на різних основах вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв.

  Особисті електронні кабінети вступників працюють до 30 листопада.

  Реєстрація заяв вступників, у тому числі для участі у вступних випробуваннях (співбесіді, творчому конкурсі, ЄВІ, ЄФВВ, фаховому іспиті) у передбачених в цьому розділі випадках здійснюється через особисті електронні кабінети вступників.

  Документи про проходження медичних оглядів та інших доконкурсних процедур, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, вносяться до електронного кабінету до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв.

  1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК:
  • реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах здійснюється: для вступу на місця державного або регіонального замовленням з 03 липня до 13:00 10 липня, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб — до 18:00 25 липня;
  • співбесіди та творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування проводяться в декілька потоків включно з 07 по 18 липня, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб — до 31 липня;
  • реєстрація заяв вступників розпочинається 19 липня та закінчується о 18:00 31 липня.
  • Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюються не пізніше 05 серпня.
  • Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 08 серпня;
  • зарахування вступників: за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб — не пізніше ніж 30 серпня;
  • переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, — не пізніше 18 серпня;
  • надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 09 серпня.
  1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7:
  • реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;
  • основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ проводяться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;
  • співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводяться з 17 по 28 липня (включно);
  • реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 31 липня та закінчується о 18:00 21 серпня;
  • фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб, проводиться з 31 липня до 18:00 14 серпня.

  Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюються не пізніше 26 серпня.

  • Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 29 серпня;
  • зарахування вступників на навчання: за державним або регіональним замовленням проводиться 31 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб — не пізніше ніж 30 вересня;
  • переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, — не пізніше 08 вересня;
  • надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 30 серпня.
  1. Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачити одну або декілька чергових сесій реєстрації заяв вступників на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6, відповідні строки конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб з дотриманням вимог до вступних випробувань, визначених цим Порядком. При цьому перша з них починається не раніше ніж 01 вересня, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення реєстрації заяв вступників, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше ніж 30 листопада.
  2. Для тих категорій вступників, для яких строки реєстрації заяв вступників, конкурсного відбору та зарахування на навчання не визначено в пунктах 2-4 цього розділу, зазначені строки визначаються Правилами прийому. При цьому зарахування (переведення) на навчання закінчується: за державним (регіональним) замовленням — не пізніше ніж 01 жовтня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб — не пізніше ніж 30 листопада.

  VІ. Порядок реєстрації заяв для участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти

  1. Для подання заяв в електронній формі вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

  Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

  • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
  • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
  • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
  • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі — сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ. У разі наявності даних різних років та іспитів вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі вступу, визначений цим Порядком;
  • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка ЄВІ / ЄФВВ);
  • реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

  Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до одного із закладів вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

  Заклад вищої освіти створює консультаційний центр приймальної комісії (далі — консультаційний центр) для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти:

  • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо), у документі про раніше здобуту освіту (основу вступу), у даних учасників ЗНО / НМТ / ЄФВВ / ЄВІ,
  • у разі подання документа про раніше здобуту освіту (основа вступу), інформація про якій відсутня в ЄДЕБО, за умови, що документи про освіту видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.
  1. Зазначені вступником дані, передбачені у пункті 1 цього розділу, перевіряються в ЄДЕБО. Здійснюється співставлення даних вступника у документі про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, з даними сертифіката ЗНО / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка ЄВІ / ЄФВВ, а в разі їхньої відсутності — з даними документа, що посвідчує особу, що міститься у картці фізичної особи в ЄДЕБО або вказувались у замовленні документа про базову, повну загальну середню освіту.

  У разі збігу цих даних на зазначену вступником адресу електронної пошти відправляється повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника. У випадку, коли в ЄДЕБО вже наявна інформація щодо особи з такими самими даними (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження), вступник додатково зазначає дані одного із документів, що міститься в ЄДЕБО (серію (за наявності) та номер документа про освіту або документа, що посвідчує особу). У разі розбіжності даних вступник отримує відповідне інформаційне повідомлення щодо порядку дій для усунення невідповідності.

  Активація особистого електронного кабінету вступника в ЄДЕБО надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету вступника на вебсайті за електронною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

  Доступ до особистого електронного кабінету вступника здійснюється з використанням логіну та паролю, вказаних при реєстрації. При невдалій спробі увійти до особистого електронного кабінету вступника на електронну пошту, вказану при реєстрації, відправляється відповідне повідомлення.

  В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку закладу вищої освіти з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см (до 1 Мб у форматі jpg).

  До подання першої заяви вступник може замінити внесені номери телефонів, завантажені копії документів. За потреби вступник зазначає додаткові документи про раніше здобуту освіту, дані сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ різних років відповідно до Порядку прийому.

  1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:
  • в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у цьому пункті випадків;

  тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

  • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі подання заяви на вступ до або після встановлених цим Порядком строків роботи електронних кабінетів вступників;
  • у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

  Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п’яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

  1. Заява в електронній формі подається вступником шляхом її заповнення в режимі онлайн.

  У заяві вступники вказують:

  • ступінь вищої освіти;
  • основу вступу;
  • конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм в межах спеціальності);
  • форму здобуття освіти;
  • інформацію про вступника.

  Пріоритетність зазначається в заявах на місця державного або регіонального замовлення (при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність), зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

  Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

  • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
  • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

  Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають:

  • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

  Інформація про ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності) та строком його дії, а також інформація про наявність/відсутність підстав для застосування спеціальних умов участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти та/або спеціальних умов вступу на навчання за державним або регіональним замовленням фіксується кожною поданою заявою вступника.

  У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) інформація про ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в заяві вступника.

  Право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти та/або спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Текст мотиваційного листа вноситься вступником до кожної заяви, за потреби на визначену закладом освіти електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію. Врахування права на спеціальні умови підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного у даних фізичної особи в ЄДЕБО.

  Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

  Заклади вищої освіти у своїх Правилах прийому встановлюють перелік додаткових документів, необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

  У правилах прийому до аспірантури (ад’юнктури, творчої аспірантури, асистентури-стажування) заклади вищої освіти (наукові установи) можуть встановити додатковий перелік документів, обов’язкових для допуску до вступних випробувань.

  Подана вступником заява відображається у розділі ЄДЕБО, до якого має доступ заклад освіти, обраний вступником, зі статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО».

  1. Заява зі статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО» розглядається уповноваженою особою приймальної комісії закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань — не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії присвоює заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником».

  При присвоєнні заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа приймальної комісії змінює статус заяви вступника на «Зареєстровано у закладі освіти».

  1. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти (за згодою закладу освіти або в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території — дистанційно з використанням засобів електронного зв’язку). Зміст заяви в паперовій формі відповідає змісту заяви в електронній формі. Уповноважена особа приймальної комісії вносить відомості кожної заяви в паперовій формі до ЄДЕБО в день прийняття заяви (з відповідною поміткою в разі дистанційної подачі заяви). Мотиваційний лист додається вступником до заяви в паперовій формі, в ЄДЕБО в даних заяви вказується номер особової справи вступника у закладі освіти, де міститься мотиваційний лист. Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву в паперовій формі, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка подає такі документи з використанням електронного   підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
 • Порядок проведення НМТ, який визначає основні засади його підготовки та проведення, розробляється і затверджується Міністерством освіти і науки України. Механізм реєстрації вступників для складання ЄФВВ і ЄВІ, їх організації та проведення визначаються Порядком організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

 • Заяви для участі у вступних випробуваннях в закладах вищої освіти подаються через особисті електронні кабінети вступників (у паперовій формі або електронною поштою до приймальної комісії закладу освіти в разі відсутності особистого електронного кабінету вступника відповідно до цього Порядку).

  1. Приймальна комісія закладу вищої освіти приймає рішення про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття вищої освіти за підсумками розгляду поданої вступником заяви, доданих до неї документів, результатів вступних випробувань. На підставі рішення заяві вступника присвоюється один з таких статусів:
  • «Допущено до конкурсу»;
  • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)»;
  • «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).
  1. Заяву, подану в електронній формі, може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до дати закінчення подання заяв. При цьому заяві присвоюється один із статусів:
  • «Скасовано вступником»;
  • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)».

  Заяву в електронній формі, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі рішення розпорядника ЄДЕБО не пізніше ніж за день до закінчення подання заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

  Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

  Заяву у паперовій формі, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. При цьому заяві присвоюється статус «Скасовано закладом освіти».

  Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

  1. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
 • Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту, отриманого особою відповідно до «Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652, або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання відповідного документа про вищу духовну освіту.

 • Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі НРК5 можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них».

 • VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

  1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та/або розгляду мотиваційних листів у передбачених цим Порядком випадках:
  • для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) — у формі НМТ або ЗНО, Egzamin maturalny (далі – матуральний іспит) для громадян Республіки Польща, творчого конкурсу, співбесіди, вступного іспиту для іноземців, розгляду мотиваційних листів у передбачених цим Порядком випадках;
  • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра — у формі ЄВІ, ЄФВВ, фахового іспиту, співбесіди, вступного іспиту для іноземців, розгляду мотиваційних листів в передбачених цим Порядком випадках.

  У разі подання документів на участь у вступних випробуваннях особами з особливими освітніми потребами заклад вищої освіти забезпечує відповідні умови для проходження ними творчих конкурсів, співбесід, фахових іспитів та вступних іспитів для іноземців.

  1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду мотиваційних листів) відповідно до цього Порядку та Правил прийому.
 • Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5 зараховуються бал (бали):

  • НМТ 2023 року,
  • або НМТ 2022 року,
  • або ЗНО 2020-2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО,
  • або ЗНО 2020-2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі ПЗСО, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі НРК5;
  • або творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він передбачений;
  • матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та одного додаткового предмету (іноземна мова, або історія, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) для громадян Республіки Польща;
  • вступного іспиту для іноземців з предметів, визначених Правилами прийому.

  Результати ЗНО 2020-2021 років з української мови і літератури/ української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів (без урахування різниці в балах для вступу для здобуття ступеня молодшого бакалавра).

  У передбачених цим Порядком випадках результати співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість результатів НМТ.

  Переведення тестових балів НМТ, ЄВІ, результатів матурального іспиту до шкали 100-200 здійснюється відповідно до таблиць наведених у додатку 5.

  Переведення тестових балів ЄФВВ до шкали 100-200 здійснюється відповідно до таблиць, що затверджуються Міністерством освіти і науки України.

  Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6), відповідно до Правил прийому можуть використовуватись тільки результати співбесіди та/або розгляду мотиваційних листів.

  1. Для конкурсних пропозицій зі спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на основі ПЗСО та НРК5, які передбачають підготовку фахівців для закладів загальної середньої освіти з навчанням болгарською, кримськотатарською, новогрецькою, польською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, заклад вищої освіти може встановлювати співбесіду з відповідної мови. У розрахунку конкурсного бала в якості оцінки з української мови використовується середнє арифметичне між оцінкою з української мови (української мови і літератури), визначеною відповідно до цього Порядку, та оцінкою співбесіди з однією із зазначених у цьому пункті мов, причому встановлений закладом вищої освіти мінімальний бал має бути досягнутим за обома складовими.
 • Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 зараховуються бал (бали):

 • 1) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 238 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:

  • ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року;
  • вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених Правилами прийому (за потреби).

  У передбачених цим Порядком випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови, замість результатів ЄФВВ — результат фахового іспиту;

  2) для вступу на спеціальність 061 «Журналістика»:

  • ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року,
  • або ЄВІ 2023 року та фахового іспиту для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика» в тому самому закладі вищої освіти;
  • вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених Правилами прийому (за потреби).

  У передбачених цим Порядком випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови, замість результатів ЄФВВ — результат фахового іспиту;

  3) для вступу на інші спеціальності:

  • ЄВІ 2023 року та фахового іспиту;
  • вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених Правилами прийому (за потреби).

  У передбачених цим Порядком випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови.

  Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, відповідно до Правил прийому можуть використовуватись тільки результати фахового іспиту та/або розгляду мотиваційних листів.

  Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цим Порядком передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), вступники на основі НРК7 можуть за їх вибором або подати результат(-и) ЄВІ та/або ЄФВВ, або скласти відповідну(-ий, -і) співбесіду та/або фаховий іспит, якщо Правила прийому не передбачають використання тільки розгляду мотиваційних листів.

  3) для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва (в асистентурі-стажуванні), зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (у формі іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому.

  • Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, a6o International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
  • німецької мови — дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
  • французької мови — дійсним сертифікатом тесту DELF a6o DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

  Відповідно до Правил прийому закладу вищої освіти особам, які вступають для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва до аспірантури (ад’юнктури, творчої аспірантури, асистентури-стажування) на основі НРК7 з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі, можуть бути встановлені додаткові вступні випробування.

  1. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому.
 • Конкурсний бал розраховується:

 • 1) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років, матурального іспиту або творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках) за такою формулою:

  Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ або КБ = ТК,

  де

  • П1, П2, ПЗ — оцінки з першого, другого та третього предметів;
  • ОУ — бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;
  • ТК — оцінка творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках).

  Вагові коефіцієнти (К1, К2, КЗ) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до цього Порядку.

  2) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020-2021 років з трьох предметів за такою формулою:

  Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х ПЗ) / (К1 + К2 + К3),

  де

  • П1, П2, П3 — оцінки з першого, другого та третього предметів.

  Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

  3) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі ПЗСО, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі НРК5 за результатами ЗНО 2020-2021 років з двох предметів за такою формулою:

  Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2) / (К1 + К2),

  де

  • П1, П2 — оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів.

  Вагові коефіцієнти (К1, К2) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до цього Порядку. Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України.

  Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника.

  Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» ОУ встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань із визначенням власного прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

  Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК ) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

  • РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,00;
  • ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 — в інших випадках.

  Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

  Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсного бала для цієї категорії вступників.

  4) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7:

  Конкурсний бал (КБ) = 0,2 х П1 + 0,2 х П2 + 0,6 х ПЗ,

  де

  • П1 — оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
  • П2 — оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
  • П3 — оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту в передбачених цим Порядком випадках.

  Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсного бала для цієї категорії вступників.

  5) в інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому.

  За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності прав вступників.

  1. Заклад вищої освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі.

  Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 не може бути менше ніж 150 балів для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222«Медицина», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

  Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 не може бути менше ніж 140 балів (120 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

  1. Тестові завдання основного блоку НМТ укладаються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів знань з відповідних предметів на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і літератури (частина «Українська мова»), до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2019 року № 1513).

  Тестові завдання додаткового блоку НМТ з історії України, іноземної мови, фізики, хімії та біології укладаються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів знань з відповідних предметів на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії України (розділи 1, 6-32), до програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, до програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з фізики, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696, до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з біології, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2018 року № 1426).

  Тестові завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 138.

  Тестові завдання тесту з іноземних мов ЄВІ укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року № 41.

  Перелік предметних тестів ЄФВВ для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» наведений у додатку 8. Тестові завдання ЄФВВ укладаються відповідно до Програми предметного тесту єдиного фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 року № 107, Програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 153, Програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 154, Програми предметного тесту з політології та міжнародних відносин єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 155, Програми предметного тесту з психології та соціології єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 156, Програми предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 157.

  1. Співбесіди з предметів для вступників на основі ПЗСО та НРК5, які вони проходять замість НМТ, проводяться за програмами ЗНО. Співбесіди з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра на основі НКР6 та НРК7 проводяться за програмою ЄВІ з іноземних мов. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами співбесіди, який має включати структуру підсумкового бала.

  Програми співбесід, творчих конкурсів, фахових іспитів, програми інших вступних випробувань затверджуються головами приймальних комісій закладів вищої освіти впродовж місяця після набрання чинності цим Порядком. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

  Програми вступних випробувань обов’язково оприлюднюються на вебсайтах закладів вищої освіти не пізніше наступного дня після їх затвердження. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

  Критерії оцінювання мотиваційних листів затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті закладів освіти не пізніше 01 червня.

  У випадку проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних листів заклад вищої освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі — уповноважений).

  1. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
  2. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу вищої освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника, з урахуванням необхідності залучення до її діяльності уповноваженого, представників громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів.

  3. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО, відомості про результати вступних випробувань у закладі вищої освіти додатково оприлюднюються на його офіційному вебсайті.

  4. Рішенням приймальної комісії результати вступних випробувань у закладі вищої освіти на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі вищої освіти.

  VIIІ. Спеціальні умови участі у вступній кампанії

  1. Спеціальними умовами участі у вступній кампанії є:
  • спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти;
  • спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням.

  Спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням застосовуються для рівнів, спеціальностей та форм здобуття вищої освіти, за якими воно сформовано у встановленому законодавством порядку.

  1. Необхідною умовою застосування спеціальних умов участі у вступній кампанії є наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням підтвердних даних (реквізити документів, що засвідчують право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, або завантажені скановані копії таких документів у м разі відсутності (недоступності) інформації про них у державних реєстрах), а також зазначення в заяві вступника щодо необхідності застосування спеціальних умов.

  Спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням застосовуються:

  • лише до заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції;
  • якщо вступники не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення;
  • за винятком випадків, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».
  1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 є:
  • участь у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки;
  • участь у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ або творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1).

  Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 є участь у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ.

  1. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 є:
  • зарахування на місця державного або регіонального замовлення за результатами позитивної оцінки вступних випробувань, участі в конкурсі за квотою-1, квотою-2;
  • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, у передбачених цим Порядком випадках.

  Спеціальними умовами вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за державним або регіональним замовленням на основі НРК6 або НРК7 є переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, у передбачених цим Порядком випадках.

  1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки та/або спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки лише творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або лише співбесіди (для інших спеціальностей), користуються:
  • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
  • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
  1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ або творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1), спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ користуються:
  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2023 року / рішенням приймальної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ, ЄФВВ (на підставі рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 056-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі — наказ № 1027/900), що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
  • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ, ЄВІ, ЄФВВ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ, медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для складання ЄВІ, ЄФВВ);
  • особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ, ЄВІ, ЄФВВ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа) військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (тільки під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7, крім спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право»).
  1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ або творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1), та/або спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-2 користуються:
  • особи, місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року.
  1. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-1 користуються:
  • особи, зазначені в абзацах другому-п’ятому пункту 6 цього розділу;
  • особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ, у яких наявне захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900);
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
  1. Особи, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки вступних випробувань, участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-1 або квотою-2, і не були рекомендовані на місця державного (регіонального) замовлення за відповідними спеціальними умовами, мають право брати участь у конкурсі на загальних умовах відповідно до конкурсного бала.
 • Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді переведення в обов’язковому порядку на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, користуються:

  • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;
  • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
  • особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
  • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
  • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.
  1. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, користуються:
  • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
  • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);
  • діти осіб, особи з їх числа, які в рік вступу здобули освітній рівень, на основі якого відбувається вступ, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або ІІ групи;
  • особи, зазначені в абзацах третьому-четвертому пункту 8 цього розділу;
  • особи, зазначені в абзаці другому пункту 6, пункті 7 цього розділу;
  • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

  ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

  1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями та джерелами фінансування в такій послідовності:
  • вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки вступних випробувань;
  • вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-2;
  • вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-1;
  • вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на навчання на загальних умовах.
  1. Список вступників, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі отриманої позитивної оцінки за результатами лише творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або лише співбесіди (для інших спеціальностей), впорядковується за алфавітом.

  У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

  • за конкурсним балом (за наявності) — від більшого до меншого;
  • за пріоритетністю заяви від першої до останньої (на місця за державним та регіональним замовленням);
  • за оцінкою з предмета, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, у разі двох чи більше предметів з однаковими найбільшими ваговими коефіцієнтами — з предмета з меншим номером (для вступників на основі ПЗСО та НРК5) (за наявності) — від більшого до меншого;
  • за результатом ЄФВВ або співбесіди замість ЄФВВ у передбачених цим Порядком випадках (для вступників на основі НРК6 та НРК7, для яких він використовується в конкурсному балі) — від більшого до меншого;
  • за результатом тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ або співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ у передбачених цим Порядком випадках (для вступників на основі НРК6 та НРК7, для яких ЄФВВ не використовується в конкурсному балі) — від більшого до меншого;
  • за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, яким заклади вищої освіти визначили однакові рейтингові місця за результатами розгляду мотиваційних листів — перше, друге, третє тощо за умови однакових показників рейтингування вищого порядку).

  При однакових конкурсних балах для впорядкування рейтингового списку вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях — більш високі оцінки у передбачених у цьому пункті випадках, далі — результати розгляду мотиваційних листів.

  При проведенні конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує кількість місць ліцензованого обсягу, виділеного для відповідної категорії вступників у поточному році. У випадку, коли кількість вступників не перевищує кількість виділених місць ліцензованого обсягу, рейтинговий список формується в алфавітному порядку.

  1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
  • ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти, джерела фінансування, основа вступу;
  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;
  • конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі отриманої позитивної оцінки за результатами лише творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або лише співбесіди (для інших спеціальностей)) у разі його використання;
  • пріоритетність заяви (на місця за державним та регіональним замовленням);
  • ознака застосовування спеціальних умов участі у вступній кампанії, квоти для іноземців.

  Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

  1. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому на навчання для здобуття вищої освіти формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним у заявах, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця за державним (регіональним) замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2023 році (далі — Матеріали для розробки технічного завдання), наведених у додатку 9 до цього Порядку.

  Якщо вступник за результатами адресного розміщення бюджетних місць не отримав рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, але має достатній конкурсний бал за певною заявою і не отримав рекомендацію лише внаслідок застосування кваліфікаційного мінімуму бюджетних місць, то йому автоматично пропонується на вибір надання рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення за цією самою спеціальністю (спеціалізацією, предметною спеціальністю) в інших закладах вищої освіти, в яких прохідний бал є меншим, таким самим або більшим в межах 5 балів порівняно з попередньо обраним закладом.

  1. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цим Порядком вимог щодо формування списків, зокрема вимог Матеріалів для розробки технічного завдання (додаток 9), затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на вебсайті закладу вищої освіти відповідно до строків, визначених у розділі V цього Порядку. Інформація про надання рекомендації до зарахування відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

  Рекомендованим до зарахування вступникам можуть  надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

  Статус заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним (регіональним) замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)».

  У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

  Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

  1. Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (які отримали інформацію з офіційного вебсайту закладу вищої освіти), у строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення в розділі V цього Порядку, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти.

  Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в закладі вищої освіти між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

  Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання в закладі вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання, а його відсутність не перешкоджає включенню таких осіб до наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

  1. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цього Порядку або відповідно до нього, виконали вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню.

  Після виконання вступником вимог цього Порядку уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)», статус його інших заяв, поданих на відкриті та/або фіксовані конкурентні пропозиції для вступу на навчання за державним або регіональним замовленням, автоматично змінюється на «Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)».

  Деактивовані заяви можуть бути активовані (за потреби) користувачем ЄДЕБО, зокрема представником Приймальної комісії, за зверненням вступника для встановлення заявам статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)»

  Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення 1 не підтвердили вибір місця навчання в строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення в розділі V цього Порядку, втрачають можливість зарахування в поточному році на навчання для здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням чи переведення на такі місця.

  У цьому разі заяві встановлюється статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)». За рішенням приймальної комісії цей статус заяви може бути змінений на статус «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

  1. Порядок підтвердження вибору місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому і може передбачати підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті вступника.

  Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування, підлягають зарахуванню.

  Статус заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

  Після виконання вступником вимог цього Порядку уповноважена особа змінює статус заяви вступника на «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

  У разі невиконання вступником, заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», вимог цього Порядку статус заяви змінюється на «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

  1. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

  Якщо договори (контракти) не будуть укладені впродовж десяти календарних днів (трьох місяців для вступників, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які знаходяться на ній) з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

  Оплата навчання здійснюється згідно з договором (контрактом) між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

  ХІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

  1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не підтвердили вибір місця навчання в строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення в розділі V цього Порядку, або не забезпечили в повному обсязі підстав для зарахування особи на навчання, передбачених у пункті 1 розділу Х цього Порядку.

  2.Списки рекомендованих до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу Х цього Порядку з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

  1. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

  ХII. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  1. Заклад вищої освіти самостійно надає рекомендації для адресного розміщення бюджетних місць вступникам у межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу ІХ цього Порядку, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу ХІ цього Порядку.
  2. Переведеними на вакантні місця державного (регіонального) замовлення можуть бути особи, які не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до цього Порядку.

  3. Переведення на з вакантні місця з державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, здійснюється з урахуванням вимог пункту 8 розділу ІІІ Порядку в такій послідовності (крім небюджетних конкурсних пропозицій):

  • особи, зазначені в пункті 10 розділу VIII цього Порядку, незалежно від конкурсного бала;
  • особи, зазначені в абзаці шостому пункту 11 розділу VIII цього Порядку;
  • особи, зазначені в абзацах другому-п’ятому пункту 11 розділу VIII цього Порядку, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу ІХ цього Порядку) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
  • особи, зазначені в абзацах сьомому-дев’ятому пункту 11 розділу VIII цього Порядку, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
  • особи, які не отримали рекомендації для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 3 розділу ІХ цього Порядку (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), якщо їх конкурсний бал не менше ніж спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією наступного дня після оголошення адресного розміщення бюджетних місць.

  Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах третьому-шостому цього пункту, проводиться за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх офіційно зафіксованої відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

  1. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення заклад вищої освіти використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому пункту 3 цього розділу), а за їх відсутності – інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому-третьому пункту 3 цього розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) замовника.

  Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому закладі вищої освіти.

  Заклад вищої освіти повідомляє державному (регіональному) замовнику про їх кількість у — розрізі спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, заклад вищої освіти надсилає державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих.

  Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

  1. Особи, які вступили за результатами тільки розгляду мотиваційних листів, можуть бути переведені на місця державного або регіонального замовлення тільки в разі наявності необхідного для участі у конкурсі на місця за державним (регіональним) замовлення конкурсного бала, який можливо визначити відповідно до цього Порядку.

  ХIIІ. Наказ про зарахування

  1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на вебсайті закладу вищої освіти у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі У цього Порядку або відповідно до нього.
  2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу ХVІ цього Порядку. Наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цього вступника.

  Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до закладу вищої Освіти за власним бажанням (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи).

  1. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

  Якщо особа, яка не завершила навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти та отримала рекомендацію до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IХ цього Порядку, однак не приступила до навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

  У разі скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус заяви змінюється зі статусу «Включено до наказу (за державним (регіональним) замовленням)» або «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Скасовано зарахування».

  1. Звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) заклад вищої освіти може використовувати для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, відповідно до пунктів 3, 4 розділу XII цього Порядку.

  ХІV. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

  1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1495 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

  Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

  1. Іноземці та особи без громадянства (далі — іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

  Прийом іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, громадян Республіки Польща, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту, на місця державного замовлення проводиться відповідно до пункту 6 розділу ІІІ цього Порядку. Прийом інших категорій іноземців до закладів вищої освіти на навчання на місця державного замовлення здійснюється в межах квот для іноземців.

  Прийом на навчання іноземців для здобуття вищої освіти проводиться на акредитовані освітні програми. Заклади вищої освіти також можуть приймати іноземців для навчання за програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.

  1. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

  Термін дії запрошення на навчання становить не більше одного року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

  Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в’їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

  Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти заклад освіти укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

  Укладання угод закладами освіти України можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

  • відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень у країні, де здійснюється набір;
  • забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;
  • забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію;
  • забезпечення контролю дотримання вимог академічної доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;
  • забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;
  • забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;
  • забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців, шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;
  • забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);
  • наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;
  • забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;
  • забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;
  • забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років у партнерській організації.

  У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти іноземець передає оригінали документів особисто.

  1. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти:

  1) двічі на рік у визначені Правилами прийому строки для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра;

  2) упродовж року для навчання в аспірантурі (ад’юнктурі, творчій аспірантурі, асистентурі-стажуванні), на підготовчому відділенні (факультеті).

  Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

  Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти,

  1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування.

  Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

  1. Вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, цьому Порядку та Правилам прийому, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступного іспиту для іноземців та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.
  2. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

  3. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

  4. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за вступним іспитом для іноземців з предметів, передбачених Правилами прийому.

  ХV. Вимоги до Правил прийому

  1. Правила прийому в 2023 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються керівником закладу вищої освіти, розміщуються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти та вносяться до ЄДЕБО впродовж місяця після набрання чинності цим Порядком. Правила прийому діють до 31 грудня 2023 року.

  Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури, творчої аспірантури, асистентури-стажування) на 2023 рік затверджують керівники закладів вищої освіти (наукових установ) як додаток до Правил прийому. Затверджені правила прийому до аспірантури (ад’юнктури, творчої аспірантури, асистентури-стажування) діють до набуття чинності Правил прийому на 2024 рік.

  1. Правила прийому мають містити:
  • перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується даними сертифікатів про акредитацію відповідних освітніх програм, спеціальностей з вказаним терміном дії), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;
  • порядок проведення конкурсного відбору, порядок коригування рейтингових списків, порядок коригування списків рекомендованих до зарахування та строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти;
  • перелік конкурсних пропозицій та конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2020-2021 років для вступу на основі ПЗСО та НРК5 (відповідно до Правил прийому відповідних років);
  • перелік предметів, з яких проводяться вступні іспити для іноземців у розрізі спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей, освітніх програм);
  • перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців;
  • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
  • порядок і строки прийому заяв і документів;
  • порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;
  • порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти;
  • порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, строки зарахування вступників із числа іноземців, осіб без громадянства та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;
  • порядок проходження медичного огляду вступників до закладів вищої освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору;
  • порядок оцінки рівня фізичної підготовки, вимогу проходження психологічного обстеження та медичного огляду (за потреби);
  • порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені цим Порядком;
  • вимоги до структури і змісту мотиваційних листів вступників;
  • наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, строки оприлюднення перших списків рекомендованих вступників;
  • вичерпний порядок розрахунку конкурсного бала;
  • квоти для прийому за державним (регіональним) замовленням окремих категорій вступників відповідно до законодавства;
  • порядок і строки подання вступниками, громадянами України, військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників — посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно до пункту 34 Порядку організації та з ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487;
  • перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
  1. Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури, творчої аспірантури, асистентури-стажування) визначають:
  • процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури (ад’юнктури, творчої аспірантури, асистентури-стажування) закладу вищої освіти (наукової установи);
  • зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури (ад’юнктури, творчої аспірантури, асистентури-стажування) за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.
  1. Правила прийому мають визначати порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на творчих конкурсах, фахових іспитах, вступних іспитах для іноземців, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше ніж один рік, після чого знищуються, про що складається акт.
  2. Упродовж двох місяців після набрання чинності цим Порядком заклад вищої освіти, що претендує на отримання місць за державним замовленням, вносить до ЄДЕБО (підтверджує) пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення. Відкриті конкурсні пропозиції підтверджуються на підставі відповідних погоджених максимальних обсягів. Відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вносяться до ЄДЕБО (підтверджуються) не пізніше трьох місяців після набрання чинності цим Порядком.

  3. Заклади вищої освіти у визначені цим Порядком строки вносять до ЄДЕБО для кожної конкурсної пропозиції, за якими оголошується прийом на навчання в 2023 році, таку інформацію:

  • назва конкурсної пропозиції;
  • вид конкурсної пропозиції;
  • структурний підрозділ (факультет, інститут тощо), у якому ведеться підготовка;
  • приймальна або відбіркова комісія;
  • освітній ступінь;
  • основа вступу;
  • назва та код спеціальності;
  • назва та код спеціалізації (за наявності);
  • назви(а) освітніх(ьої) (освітньо-професійних(ої) програм(и);
  • тип освітньої програми (для освітнього ступеня магістра при вступі на основі НРК6, НРК7);
  • тип диплома (наявність можливості навчання за програмою подвійного, спільного диплома);
  • форма здобуття освіти;
  • строк навчання, дати його початку та закінчення;
  • дати початку та закінчення прийому заяв;
  • дата оголошення першого списку рекомендованих на загальних умовах;
  • вартість навчання за рік (за кошти фізичних та/або юридичних осіб);
  • загальна вартість за повний строк навчання;
  • обсяг прийому, визначений закладом освіти в межах ліцензованого обсягу за освітнім рівнем або ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, та кваліфікаційний мінімум, максимальний (загальний) обсяг державного та регіонального замовлення;
  • обсяг прийому за квотами (в разі їх використання) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
  • перелік конкурсних показників із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.
  1. Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття вищої освіти в період з 24 червня до 15 серпня 2023 року не здійснюється.

  Небюджетні конкурсні пропозиції в цей період можуть (за потреби) створюватися:

  • для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи здобувають його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.
  1. Максимальний обсяг державного замовлення визначається закладом вищої освіти і не може перевищувати суми скорегованих максимальних обсягів державного замовлення усіх конкурсних пропозицій у межах спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності), віднесених до неї міждисциплінарних освітніх програм в 2021 або 2022 роках (за одним вибором закладу для усіх спеціальностей) за спеціальностями (спеціалізаціями спеціальностей 015 «Професійна — освіта (за спеціалізаціями)», 035 «Філологія», 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» та 275 «Транспортні технології (за видами)», предметними спеціальностями спеціальності 014 «Середня освіта» (за предметними спеціальностями)).

  Державне замовлення з підготовки бакалаврів за денною формою здобуття вищої освіти на основі ПЗСО зі спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 25 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт», 022 «Дизайн», 191 «Архітектура і містобудування» може бути розміщено в закладі вищої освіти (територіально відокремленому структурному підрозділі закладу вищої освіти, структурному підрозділі закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) в разі, якщо впродовж 2020-2022 років принаймні в один рік сукупний набір вступників на цій основі вступу та формі здобуття освіти на відповідну спеціальність за всіма джерелами фінансування становив не менше 15 осіб. У разі розміщення державного замовлення за денною формою здобуття вищої освіти може бути розміщено державне замовлення за заочною формою здобуття вищої освіти.

  Якщо державне замовлення становило не більше ніж 4 місця або не надавалося взагалі, або сума скорегованих максимальних обсягів становить менше ніж 5 місць, то максимальний обсяг державного замовлення встановлюється 5 місць. Якщо кількість зарахованих здобувачів вищої освіти за попередній рік за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за винятком тих, хто не приступив до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку), які мали конкурсний бал, що перевищував прохідний бал широкого конкурсу, становила не менше 6 осіб у закладі вищої освіти, який у попередньому році не здійснював набір за державним замовленням, то максимальний обсяг може бути встановлений за поданням закладу вищої освіти в обсязі не більше цієї кількості.

  Скорегований максимальний обсяг державного замовлення за рівнями, формами здобуття освіти, спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями спеціальності 014 «Середня освіта» (за предметними спеціальностями)) визначається як (з округленням до цілого числа):

  • 120 % максимального (загального) обсягу державного замовлення відповідного року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого
  • конкурсу становить не менше ніж 20 балів, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення у відповідному році становив менше ніж 5 місць (крім розташованих у місті Києві закладів вищої освіти, територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти та структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти);
  • 110 % максимального (загального) обсягу державного замовлення відповідного року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого конкурсу становить не менше ніж 10 балів, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення у відповідному році становив менше ніж 10 місць;
  • 105 % максимального (загального) обсягу державного замовлення відповідного року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення у відповідному році становив менше ніж 20 місць;
  • 90 % максимального (загального) обсягу державного замовлення відповідного року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше половини цього обсягу станом на перший день їх оголошення;
  • 50 % максимального (загального) обсягу державного замовлення відповідного року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше двадцяти відсотків цього обсягу станом на перший день їх оголошення;
  • 30 % максимального (загального) обсягу державного замовлення відповідного року, якщо впродовж 2021-2022 років на нього не було надано жодної рекомендації до зарахування станом на перший день їх оголошення;
  • жодного місця (відкриті або фіксовані конкурсні пропозиції не реєструються), якщо впродовж 2020-2022 років на нього не було надано жодної рекомендації до зарахування станом на перший день їх оголошення;
  • 100 % максимального (загального) обсягу державного замовлення відповідного року в інших випадках, а також в усіх випадках для предметних спеціальностей 014.04 «Середня освіта (Математика)», 014.08 «Середня освіта (Фізика та астрономія)».

  У разі суперобсягу широкого конкурсу понад 100 осіб у відповідному році не припускається збільшення скорегованих максимальних обсягів, які перевищують 25 % суперобсягу.

  Заклади вищої освіти можуть самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення між спеціалізаціями спеціальностей 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 035 «Філологія», 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» та 275 «Транспортні технології (за видами)» в межах спеціальності, між спеціальностями в межах галузі знань, з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, повідомляючи про це письмово державного замовника. Не допускається перерозподіл максимальних обсягів із заочної на денну форму здобуття освіти, а також зі спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей), з яких відкриті конкурсні пропозиції в попередньому році не створювались. В інших випадках перерозподіл максимальних обсягів державного замовлення може проводитися з дозволу державного замовника.

  Заклади вищої освіти можуть самостійно утворювати в межах кожної спеціальності (спеціалізації спеціальностей 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 035 «Філологія» та 275 «Транспортні технології (за видами)», предметної спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)») та форми здобуття освіти відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного замовлення між ними.

  Якщо конкурсна пропозиція поєднує кілька освітніх програм тощо, в Правилах прийому зазначаються порядок розподілу студентів між ними та строки обрання здобувачами конкретної освітньої програми (для молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО не раніше завершення першого року навчання, в інших випадках не раніше п’яти місяців після початку навчання). Не допускається поєднання в одній конкурсній пропозиції акредитованої та неакредитованої освітніх програм, освітніх програм за однією спеціальністю та міждисциплінарних освітніх програм, а також поєднання освітніх програм за спеціальностями, здобуття ступеня освіти за якими необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

  Кваліфікаційний мінімум державного замовлення може визначатися закладами вищої освіти для відкритих конкурсних пропозицій із спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо кваліфікаційного мінімуму державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції не встановлено, він вважається рівним одному місцю.

  Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення оголошуються та вносяться до ЄДЕБО в тижневий строк після погодження з державним замовником. Прийом заяв та документів на відкриті конкурсні пропозиції допускається після підтвердження державним замовником встановлення суперобсягу державного замовлення в межах відповідних широких конкурсів. Прийом заяв та документів на фіксовані конкурсні пропозиції допускається після підтвердження державним замовником встановлення загального обсягу державного замовлення на відповідні спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності) закладу вищої освіти (для відокремлених структурних підрозділів  — після підтвердження закладом вищої освіти).

  1. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому відповідно до пункту 5 розділу IV цього Порядку.
 • Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, з урахуванням його поділу за строком навчання, формами здобуття освіти та спеціальностями.

 • Квота-1 встановлюється в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але не менше одного місця), тридцяти відсотків у переміщених (тимчасово переміщених) закладах вищої освіти максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

 • Квота-2 встановлюється в Правилах прийому у закладах вищої освіти в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця), сорока відсотків у тимчасово переміщених закладах вищої освіти максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

 • Кількість конкурсних пропозицій на основі ПЗСО, НРК5 не може перевищувати 50% від максимального (загального) обсягу державного замовлення.

  Обсяг квоти-1 та квоти-2 для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво», для яких передбачено складання творчого конкурсу, розраховується в межах спеціальності.

  1. Строки навчання на конкурсних пропозиціях для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (крім небюджетних) попередньо погоджуються з державним (регіональним) замовником.

  ХVІ. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення
  прийому до закладів вищої освіти

  1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації), Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.
  2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

  3. Заклад вищої освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та (максимальний) обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією та рівнем вищої освіти, зокрема про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на вебсайті закладу вищої освіти не пізніше о робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

  Заклад вищої освіти не пізніше 14 липня оприлюднює на офіційному вебсайті інформацію про порядок поселення та наявність (мінімальну кількість) вільних місць в гуртожитках для осіб з числа зарахованих на навчання у 2023 році.

  1. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а при розгляді питань, які не можуть бути розглянуті наступного дня, — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

  2. Заклади вищої освіти, до яких було зараховано вступників, які надали довідки закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов участі у вступній кампанії, повинні протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 грудня, зробити запит на відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов. Запити закладів вищої освіти та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО.

  3. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на спеціальні умови участі у вступній кампанії, про участь в учнівських олімпіадах, реєстрацію на тимчасово окупованій території, медичний висновок за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», про проходження ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ, НМТ є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

  4. Інформування громадськості про ліцензований обсяг (для конкурсних пропозицій за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання) або максимальний обсяг місць за іншими конкурсними пропозиціями, обсяг місць (максимальний або фіксований), що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edebo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

  5. Список тих, хто подав заяви на участь у конкурсному відборі в межах широкого конкурсу, публікується у розділі «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edebo.gov.ua/ не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів.